Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN RATIONAL NEDERLAND GROOTKEUKENTECHNIEK B.V.

Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede, onder nr. 06064815

Artikel 1 Geldigheid

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Rational Nederland Grootkeukentechniek B.V. (hierna: Rational) zijn uitsluitend deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van toepassing. Eventuele andere algemene voorwaarden of een verwijzing daarnaar worden door Rational niet aanvaard. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk door zijn enkele opdracht.

Artikel 2 Offertes, overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Rational zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Voor de inhoud van de overeenkomst is een schriftelijke orderbevestiging aan Rational in samenhang met deze algemene voorwaarden bepalend.

Artikel 3 Prijs, levering

 1. Al hetgeen uit hoofde van de overeenkomst door opdrachtgever verschuldigd is, dient door opdrachtgever te worden vermeerderd met de daarover verschuldigde belastingen en heffingen hoe ook genaamd.
 2. Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan is Rational gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 3. De overeengekomen prijs is vanaf € 100,= exclusief BTW gebaseerd op levering franco huis binnen Nederland: de goederen worden met uitzondering van verticaal transport, op het overeengekomen adres van aflevering door Rational afgeleverd.
 4. Bij annulering van de order zal 20% van het netto orderbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.
 5. Montage van de aansluiting en alle bijkomende kosten voor aanleg van leidingen, hak- en breekwerk, of alle verdere tot de bouw behorende werkzaamheden is niet in de prijs inbegrepen maar wordt door Rational uitgevoerd voor het bedrag als omschreven in de opdracht. Indien opdrachtgever zelf zorg draagt voor montage van de aansluiting dient deze gereed te zijn op het moment van aflevering door Rational. Extra kosten die Rational maakt in het geval montage van de aansluiting niet tijdig gereed is zullen door Rational in rekening gebracht worden.
 6. De opdrachtgever zorgt voor eigen rekening dat de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor transport, dat de goederen in zijn geheel naar binnen kunnen worden gebracht en dat de gewenste plaats geschikt is voor aansluiting.
 7. Indien aflevering en in bedrijfstelling van de goederen niet mogelijk is door tekortschieten van opdrachtgever in zijn verplichtingen, is Rational gerechtigd de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering blijft te allen tijde bij opdrachtgever rusten.

Artikel 4 Risico en eigendomsvoorbehoud

 1. Onmiddellijk na aflevering zijn de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever en draagt deze het risico voor alle schaden, die aan of door deze goederen mochten ontstaan.
 2. Onverminderd dit risico, gaat de eigendom van de goederen uitdrukkelijk pas op de opdrachtgever over, wanneer al hetgeen dat aan Rational verschuldigd is terzake de levering, met inbegrip van rente en kosten is voldaan.
 3. Partijen gaan er van uit dat de goederen roerend zijn. Opdrachtgever staat er voor in dat deze op geen enkele wijze zodanig met enige roerende zaak of onroerende zaak worden verbonden dat door natrekking, vermenging of zaaksvorming de zelfstandigheid van de goederen verloren gaat.
 4. Zonder medewerking van Rational is opdrachtgever niet gerechtigd goederen die nog niet volledig zijn betaald, aan derden in eigendom over te dragen of op deze goederen door enige overeenkomst of handeling aan derden enig zekerheidsrecht, in de ruimste zin des woords, te verschaffen.
 5. Onverminderd de overige aan Rational toekomende rechten, is deze door opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd om, indien deze zijn betalingsverplichtingen jegens Rational niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de geleverde goederen op eerste vordering tot zich te nemen

Artikel 5 Betaling

 1. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden aan Rational binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen deze overeengekomen termijn betaalt, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn door het enkele verloop van deze termijn en heeft Rational zonder enige ingebrekestelling van de opdrachtgever het recht hem van de vervaldag af een rente in rekening te brengen die gelijk is aan de op dat moment geldende wettelijke handelsrente en zal de opdrachtgever tevens alle op de inning van de vordering van Rational vallende buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van 15% van het in te vorderen bedrag, onverminderd het in wetgeving omtrent buitengerechtelijke kosten nader bepaalde, alsmede de gerechtelijke kosten verschuldigd zijn.

Artikel 6 Reclames, garanties en aansprakelijkheid

 1. Reclames moeten binnen 8 dagen na aflevering der goederen schriftelijk aan Rational worden gemeld, zulks op verbeurte van ieder recht op reclame. Reclames, van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 2. Na factuurdatum wordt met uitsluiting van iedere andere aansprakelijkheid door Rational een garantie gegeven van 3 maanden op arbeidsloon en voorrijkosten en 12 maanden (6 maanden inzake tweedehands apparatuur) terzake van materiaal- en/of constructiegebreken mits deze onmiddellijk na constatering door opdrachtgever schriftelijk ter kennis van Rational zijn gebracht.
 3. Deze garantie verbindt Rational uitsluitend tot kosteloze vervanging van onderdelen, waarin de kosten van (de)montage niet zijn inbegrepen.
 4. Ten aanzien van gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage dan wel enig onjuist of onoordeelkundig gebruik door opdrachtgever dan wel enig andere van buiten afkomende oorzaak, wordt geen garantie gegeven.
 5. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens Rational, is deze met betrekking tot deze overeenkomst tot geen enkele garantie gehouden. Rational aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die door enig gebrek mocht ontstaan.
 6. Rational is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, verlies van orders, winstderving en dergelijke.
 7. Mocht onverhoopt aansprakelijkheid van Rational gerechtelijk vast komen te staan dan is de aansprakelijkheid van Rational beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar van Rational gedane uitkering. Indien verzekeraar van Rational niet tot uitkering overgaat of de schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Rational beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de factuur betrekking heeft.
 8. Rational is nimmer verplicht een aanspraak onder garanties of een reclame in behandeling te nemen indien de opdrachtgever niet aan de betalingsverplichtingen jegens Rational heeft voldaan.
 9. Terzake van de door Rational uitgevoerde reparatiewerkzaamheden wordt slechts garantie gegeven op de deugdelijkheid van het ter uitvoering van de opgedragen werkzaamheden gebruikte materiaal.

 

Artikel 7 Geschillen

 

 1. Alle geschillen die tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden mede van toepassing zijn, zullen slechts berecht worden door de bevoegde rechtere te Almelo of zulks ter keuze van Rational door de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.
 2. Partijen verklaren uitdrukkelijk op de overeenkomsten Nederlands recht van toepassing.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 8 Vrijwaring

 

 1. Opdrachtgever vrijwaart Rational van eventuele aanspraken van derden, terzake eventuele door de geleverde goederen of eventuele tekortkomingen daarvan veroorzaakte schade.
 2. Ongeacht de door Rational gebruikte benaming voor de overeenkomst is Rational nimmer aansprakelijkvoor boekhoudkundige en/of fiscale kwalificatie van de overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart Rational van aanspraken in verband met voormelde kwalificatie van de overeenkomst.

 

Geef een reactie